Pe. Shirleno Sharlisson de Oliveira

Pe. Shirleno Sharlisson de Oliveira

Pároco da Paróquia do Divino Espírito Santo - Vera Cruz

N. 15/04/1982 – Natal – RN

O. 12/12/2011 – Natal – RN

X